• Przetwarzanie danych osobowych przy użyciu narzędzia chatbot - NZOZ Piomar

  Informacja o Prywatności dotycząca chatbota NZOZ Piomar

  Najważniejsze informacje

   

  Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  W chatbocie przetwarzamy Twoje dane osobowe.

  Administratorem danych jest PIOMAR P. Bodziany, M. Matoga, J. Sułek-Matoga, E. Zymróz-Bodziany sp.j. z siedzibą w Ropczycach, e-mail: kontakt@nzozpiomar.pl.

   

  Będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim na potrzeby działania chatbota.

   

  Jeśli się zgodzisz, dane będziemy również przetwarzać do marketingu usług NZOZ Piomar lub na potrzeby

  konkursów i akcji promocyjnych organizowanych na Chatbocie. Szczegółowe cele przetwarzania są opisane poniżej.

   

  Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania – w tym celu napisz na adres: kontakt@nzozpiomar.pl

  Pełne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych znajdziesz poniżej.

   

  Co to jest chatbot?

  Chatbot to program komputerowy udostępniony przez PIOMAR sp.j. , z którym możesz rozmawiać np. o usługach NZOZ Piomar, a także przy pomocy którego możesz uczestniczyć w konkursach, akcjach promocyjnych oraz otrzymywać informacje handlowe i oferty od NZOZ Piomar. Korzystanie z chatbota sprawia, że przetwarzane są Twoje dane osobowe.

  Kto jest administratorem danych?

  Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w ramach chatbota, jest PIOMAR P. Bodziany, M. Matoga, J. Sułek-Matoga, E. Zymróz-Bodziany sp.j. z siedzibą w Ropczycach (dalej zwana „Administratorem”), ul. Parkowa 1, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22 27 421, e-mail: kontakt@nzozpiomar.pl

   

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Administratora to:

  Mateusz Bodziany

  e-mail: mateusz.bodziany@nzozpiomar.pl

  tel. 450 054 154

   

   

   

  W jakim celu i na jakiej podstawie dane są przetwarzane?

  Administrator zbiera i przetwarza Twoje dane w następujących celach:

  a) umożliwienia Ci korzystania z chatbota zgodnie z jego Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”), w tym do przekazywania Ci informacji o usługach NZOZ Piomar w odpowiedzi na Twoje zapytania, co stanowi jedną z funkcjonalności chatbota;

  b) jeśli się na to zgodzisz – do marketingu bezpośredniego usług NZOZ Piomar z inicjatywy Administratora poprzez wysyłanie Ci informacji handlowych przez chatbota, e-mailem lub telefonicznie - zależnie od tego, na jaką formę kontaktu się zgodzisz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  c) jeśli się na to zgodzisz - w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w konkursach i akcjach promocyjnych organizowanych przez Administratora lub na jego zlecenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, w niezbędnym zakresie:

  d) w celu wykonania postanowień regulaminów konkursów i akcji promocyjnych (art. 6

  ust. 1 lit. f RODO) – jeśli będziesz w nich brać udział,

  e) w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, np. rozpatrywania Twoich reklamacji (art. 23 ust. 1 pkt 2 UODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub

  f) do celów realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, innych niż marketing bezpośredni, tj. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do prowadzenia statystyk korzystania z chatbota przez użytkowników oraz do administrowania chatbotem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   

   

  Jakie dane mogą być przetwarzane?

  Administrator może przetwarzać następujące dane – zależnie od tego w jaki sposób korzystasz z chatbota:

  a) dane identyfikujące Cię - imię, nazwisko, lub inne oznaczenie konta, którym się posługujesz w serwisie Facebook, płeć, adres IP;

  b) dane, które przekażesz chatbotowi - wiek, informacje o tym, którymi produktami się interesujesz,

  c) przebieg Twoich rozmów i interakcji z chatbotem, w tym treść Twoich wypowiedzi w rozmowie z chatbotem;

  d) zdjęcia i inne materiały, które przekażesz chatbotowi (np. na potrzeby udziału w konkursie) – w tym zawierające Twój wizerunek,

  e) informację o Twojej lokalizacji, na potrzeby wskazania Ci miejsca najbliższej lokalizacji przychodni NZOZ Piomar – jeśli skorzystasz z takiej funkcjonalności chatbota;

  g) adres e-mail lub numer telefonu – jeśli je podasz, np. na potrzeby konkursu;

  h) informacje zawarte w Twoich zgłoszeniach lub pracach konkursowych – jeśli będziesz w nich uczestniczyć;

  i) adres pocztowy – jeśli będzie potrzebny, np. do wysłania Ci nagrody wgranej w konkursie.

  W przypadku, gdy będziesz się kontaktować z Administratorem inaczej niż przez chatbota (np. e-mailem), dodatkowo Administrator może przetwarzać dane, które przekażesz w takiej komunikacji – na potrzeby udzielenia ci odpowiedzi.

   

   

  Komu dane mogą być przekazywane?

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  a) firmie Chatfuel, która jest operatorem chatbota;

  b) innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. dostawcom standardowych usług związanych z obiegiem i przechowywaniem informacji - dostawcom usług poczty elektronicznej, usług hostingu, infrastruktury informatycznej);

  c) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora i podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora.

   

   

  Możliwość cofnięcia zgody i sprzeciwu wobec przetwarzania

  W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila na adreskontakt@nzozpiomar.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Zaznaczamy jednak, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych potrzebnych do udziału w konkursie lub akcji promocyjnej sprawi, że Twój udział w takim konkursie lub akcji będzie niemożliwy.

  Możesz również w każdej chwili:

  a) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także

  b) wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, innego niż marketing bezpośredni.

  Dobrowolność podania danych

  Podanie danych jest dobrowolne.

  W przypadku konkursów i akcji promocyjnych organizowanych w ramach chatbota podanie danych i udzielenie zgód wymaganych na ich potrzeby jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału tych konkursach lub akcjach promocyjnych.

  Podanie danych i wyrażenie zgód na potrzeby marketingu i profilowania jest dobrowolne i nie jest konieczne do korzystania z chatbota.

   

   

  Jak długo dane będą przechowywane?

  Czas, przez jaki Administrator może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej przetwarzania, tj.:

  1. a)  w przypadku przetwarzania na potrzeby funkcjonowania chatbota, zgodnie z jego regulaminem, Administrator przechowuje maksymalnie przez okres 10 lat od dnia ostatniego skorzystania przez Ciebie mnie z chatbota; 
  2. b)  w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody - do czasu cofnięcia tej zgody; 
  3. c)  w przypadku, przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - do czasu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; 
  4. d)  w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy. 

   

  Dalsze prawa - dostęp, sprostowanie, usuwanie, ograniczanie i skarga do urzędu

  Ponadto masz prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

   

  Wiek

  Jeśli nie masz ukończonych szesnastu lat, nie możesz korzystać z chatbota.

  Usługa nie została zaprojektowana z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczona. Nie przewidujemy celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

  W przypadku, gdy uzyskamy informację, że użytkownik usługi nie ukończył szesnastego roku życia, podejmiemy stosowne kroki aby usunąć informacje takiego użytkownika z bazy oraz ograniczymy przyszły dostęp takiego użytkownika do usługi.

   

   

  Sposoby przesyłania informacji handlowych

  W przypadku, gdy zgodzisz się na otrzymywanie informacji handlowych bezpośrednio w chatbocie lub e-mailem, wysyłka e-maili marketingowych będzie stanowić przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   

  Regulamin korzystania z chatbota NZOZ Piomar

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z chatbota znajdującego  się pod adresem http://m.me/nzozpiomar
  2. Podmiotem administrującym chatbotem jest PIOMAR P. Bodziany, M. Matoga, J. Sułek-Matoga, E. Zymróz-Bodziany sp.j. z siedzibą w Ropczycach (39-100) przy ul. Parkowej 1 NIP 8181533884, e-mail: kontakt@nzozpiomar.pl, tel. 17 22 27 421

  §2 Definicje

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Administrator – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2; 
  2. Portalu Facebook – należy przez to rozumieć portal internetowy działający  w domenie http://www.facebook.pl/ (http://www.facebook.com); 
  3. Aplikacji Messenger – należy przez to rozumieć platformę komunikacyjną Portalu Facebook oraz oddzielną aplikację dostępną w ramach systemów Android, iOS, Windows Phone i na samodzielnej stronie internetowej https:// www.messenger.com/; 
  4. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę chatbota, tj. program komputerowy służący do prowadzenia rozmów z użytkownikami, zintegrowaną w ramach Aplikacji Messenger strony https://www.facebook.com/nzozpiomar dostępną poprzez adres http://m.me/nzopiomar na Portalu Facebook; 
  5. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która posiada zarejestrowane konto na Portalu Facebook, i ukończyła szesnasty rok życia; 

   

  §3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Administrator świadczy drogą elektroniczną Usługę chatbota, która polega w szczególności na:

  1) prowadzeniu zautomatyzowanej konwersacji z Użytkownikiem za pomocą chatbota;

  2) doradzaniu Użytkownikowi w wyborze odpowiednich dla Użytkownika produktów i usług Administratora przy pomocy chatbota;

  3) udzielaniu odpowiedzi na pytania Użytkownika dotyczące katalogu produktów i usług Administratora;

  4) organizacji konkursów i akcji promocyjnych w ramach chatbota;

  5) przekazywania Użytkownikowi zamówionych informacji handlowych za pośrednictwem chatbota.

  1. Usługa, o której mowa w ust. 1, świadczona jest bezpłatnie. 
  2. Użytkownik ma dostęp do Usługi w ramach strony https:// www.facebook.com/nzozpiomar/ na Portalu Facebook oraz poprzez Aplikację Messenger. 
  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi. 
  4. W celu prawidłowego korzystania z Usługi i wszystkich jej funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: 

  1) oprogramowanie: posiadanie zainstalowanej i uruchomionej standardowej i aktualnej przeglądarki internetowej;

  2) wymagania sprzętowe: urządzenie z dostępem do Internetu, z systemem Windows 7 lub nowszym, OS X 10.8 lub nowszym (komputer), Android 5.0 lub nowszym, IOS 9.0 lub nowszym, Windows Phone 10 lub nowszym (urządzenie mobilne);

  3) posiadanie zarejestrowanego konta na Portalu Facebook;

  4) dodatkowo w używanej przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.

  1. Postanowienia umowy zawartej między Stronami w zakresie w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie Regulaminu w internecie. Zabezpieczenie treści umowy zawartej między Stronami następuje poprzez uniemożliwienie osobom nieupoważnionym uzyskania informacji o zawarciu umowy przez Użytkownika umowy. 

  §4 Ograniczenia

  1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa. 
  2. Zabronione jest: 

  1) korzystanie z Usługi w sposób zakłócający jej funkcjonowanie;

  2) podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Usługi;

  3) rozsyłanie lub umieszczanie w Usłudze niezamówionej informacji handlowej,

  4) podejmowanie czynności informatycznych lub innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,

  5) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich,

  6) korzystania z Usługi do celów wykraczających poza własny użytek osobisty, w szczególności do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

  §5 Rozpoczęcie i zakończenie świadczenia Usługi

  1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Strony przed rozwiązaniem takiej umowy (o ile wynika to z treści lub celu takich praw) oraz postanowień poniższych. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na adres kontakt@nzozpiomar.pl. Wypowiedzenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia żądania. 
  2. Administrator może z ważnych przyczyn rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14-dniowym wypowiedzeniem poprzez złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej o wypowiedzeniu umowy przesłanego Użytkownikowi. Ważnymi przyczynami w rozumieniu zdania poprzedniego są: 

  1) planowanie przez Administratora ograniczenie zakresu świadczenia usług lub planowania zakończenia świadczenia usług,

  2) wystąpienie okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów) skutkujących powstaniem utrudnień w świadczeniu przez Administratora usług,

  3) wprowadzenie przez kontrahentów Administratora nowych warunków świadczenia usług skutkujących powstaniem po stronie Administratora znacznych utrudnień w świadczeniu usług na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie.

  1. Administrator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 7-dniowym wypowiedzeniem poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik: 

  1) naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu,

  2) podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych przez Administratora,

  3) podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionej ingerencji w Usługę lub inne zasoby Administratora dostępne w internecie,

  4) dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Usługi lub w związku z korzystaniem z niej,

  5) naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące administratorowi, w szczególności majątkowe prawa autorskie.

  5. Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowienia lub postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym upływie 2 dni roboczych od wezwania przez Administratora do zaprzestania takiego naruszenia lub naruszeń.

  §6 Reklamacje

  1. Administrator dokłada starań aby Usługa funkcjonowała w pełni poprawnie oraz zobowiązuje się do usuwania ewentualnych usterek funkcjonowania Usługi. 
  2. Administrator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Usługi lub niektórych jej funkcji w zakresie w jakim jest to niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Usługi. 
  3. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dotyczących nieprawidłowego działania Usługi. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze. 
  4. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres PIOMAR sp.j., ul. Parkowa 1, 39-100 Ropczyce, z dopiskiem „Messenger” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@nzozpiomar.pl. 
  5. Administrator udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

  §7 Informacja o szczególnych zagrożeniach w Internecie

  1. Korzystanie z Usługi dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z zagrożeniami występującymi przy korzystaniu z tej sieci. 
  2. Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do Internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak m.in. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall). 
  3. Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. 

  §8 Dane osobowe

  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z „Informacją o Prywatności dotyczącą chatbota NZOZ Piomar”, dostępną pod adresem: http://www.nzozpiomar.pl/fb-prywatnosc.

  §9 Postanowienia końcowe

  1. Treść Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób bezpłatnie na stronie. Regulamin może być w każdym czasie przeglądany i drukowany.

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich udostępnienia drugiej Stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Jednakże w przypadku stosunków umownych o charakterze ciągłym, istniejących w chwili wprowadzenia zmian do Regulaminu (zwanych dalej "Stosunkami Umownymi Ciągłymi"), znajdują zastosowanie następujące postanowienia: 
   1. W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych powiadomienie Użytkowników będących stroną Stosunku Umownego Ciągłego o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości do takich Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz link do ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie na stronie Usługi ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu. 
   2. W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych nowy Regulamin będzie wiążący w stosunku do danego Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie wypowie umowy w terminie 14 dni od daty udostępnienia mu nowego Regulaminu. W przypadku złożenia wypowiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, wypowiedzenie takie odnosi skutek z upływem 14-ego dnia od daty doręczenia nowego Regulaminu. 
   3. W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych, wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych Użytkownika, który stał się stroną Stosunku Umownego Ciągłego przed publikacją zmian. 
   4. W przypadku Stosunków Umownych Ciągłych Administrator będzie uprawnione do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Do ważnych przyczyn należą: 

  a) konieczność lub potrzeba wprowadzenia modyfikacji systemów informatycznych,

  b) zmiana procesów działania Usługi,

  c) modernizacja oraz optymalizacja działania Usługi;

  d) dostosowanie Regulaminu, Usługi do wymogów prawnych, w szczególności w zakresie przepisów o ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych,

  e) uzasadnione uwagi zgłaszane przez Użytkowników,

  f) zmiany wynikające z konieczności dostosowania się do uzasadnionych wymogów kontrahentów Administratora lub potencjalnych kontrahentów Administratora,

  g) modyfikacja, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Usługi.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

  4. Ta wersja regulaminu obowiązujące od dnia 01.01.2019 r.