• Ropczyce 11.09.2023r. 

  Zapytanie ofertowe

   

  Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:

  „Dostawę elementów infrastruktury teleinformatycznej niezbędnych dla rozbudowy lokalnych Aplikacji Gabinetowych w przychodni Piomar”

   

  dla PIOMAR Piotr Bodziany Marcin Matoga Joanna Sułek-Matoga Elżbieta Zymróz-Bodziany spółka jawna

  NIP: 8181533884, REGON: 69072722000026, KRS: 0000425170

  ul. PARKOWA 1,

  39-100 ROPCZYCE

   

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

   

  Oferta powinna być dostarczona w terminie do 19.09.2023 r. do godz. 10:00. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty w sposób wskazany w rozdziale V załączonego zapytania ofertowego.

   

  Zamawiający wybierze ofertę złożoną w odpowiedzi na niniejsze zapytanie z najniższą ceną.

  Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

   

  Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 21 dni od momentu przesłania informacji o wyborze oferty.

   

  Zapłata nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu całości zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego.

   

  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

   

  Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowane w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”.